Privacyverklaring

Sens Gezondheidszorg®, gevestigd aan de Boomstraat 132 5038 GV Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sens Gezondheidszorg®
Functionaris Gegevensbescherming
Boomstraat 132
5038 GV Tilburg
013-5427431
secretariaat@sensgezondheidszorg.nl
www.sensgezondheidszorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sens Gezondheidszorg® verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– BSN nummer
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Verzekeringsgegevens
– Gezondheidssituatie
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, via ons contactformulier, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sens Gezondheidszorg® verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheidsgerelateerde zaken

– Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sens Gezondheidszorg® verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Sens Gezondheidszorg® verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sens Gezondheidszorg® neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sens Gezondheidszorg® tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sens Gezondheidszorg® bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden opgeslagen in het softwarepakket van Intramed. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Intramed hier terug te vinden: Beveiligingsmaatregelen-Intramed.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sens Gezondheidszorg® deelt uw persoonsgegevens met collega’s binnen en buiten Sens Gezondheidszorg® ten behoeve van multidisciplinaire samenwerking. Sens Gezondheidszorg® deelt uw persoonsgegevens ook met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sens Gezondheidszorg® blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sens Gezondheidszorg® uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sens Gezondheidszorg® gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

– Google Analytics
Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende maatregelen genomen ter bevordering van uw privacy:
– Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
– De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics hebben we uitgezet.
– We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
– Analytics data wordt standaard 26 maanden opgeslagen.
Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sens Gezondheidszorg® en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@sensgezondheidszorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sens Gezondheidszorg® wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Sens Gezondheidszorg® van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.