Behandeling DCD met kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij DCD

Wat is DCD?

DCD is een afkorting van Developmental Coordination Disorder. Dit is een Engelse term voor kinderen die problemen hebben met het goed op elkaar afstemmen en coördineren van hun bewegingen. De symptomen beginnen al in de vroege ontwikkelingsperiode . Zij kunnen hierdoor een achterstand hebben in hun motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen met DCD hebben in het dagelijks leven hinder van motorische problemen.  Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen en met de leeftijd veranderen. Daarbij kan de omgeving waarin het kind opgroeit van invloed zijn op de mate waarin het kind last heeft van de motorische problemen. De problemen kunnen zich uiten op verschillende gebieden, zowel op het fijn-motorisch als het grof-motorisch gebied.  De kinderen worden vaak omschreven als ‘onhandige’ kinderen.
DCD lijkt voor te komen bij 5 tot 10% van de schoolgaande kinderen. Vaak zijn het jongens. In diverse onderzoeken worden verhoudingen genoemd van 5 jongens op 1 meisje.

Onderzoek kinderfysiotherapie bij DCD

Wanneer u met uw kind in de praktijk komt zal er worden gestart met een vraaggesprek om meer duidelijkheid te krijgen over de aard en de oorzaak van de motorische (leer)problemen. Graag willen we informatie over de medische voorgeschiedenis en de ontwikkelingsgeschiedenis. Denk hierbij onder andere aan het doorlopen van verschillende mijlpalen. Ook zullen er enkele vragen worden gesteld wat het voor uw kind betekent in het dagelijkse leven, tijdens bijvoorbeeld zelfverzorging, sporten, vrijetijdsactiviteiten en schoolse vaardigheden. Graag wordt dan samen met u en uw kind bekeken wat de specifieke hulpvraag is.

Kinderfysiotherapie bij DCD
Kinderfysiotherapie bij DCD

Om de problematiek in kaart te brengen kan er gebruik worden gemaakt van een motorische test, de Movement Assessment Battery for Children 2. De test bestaat uit een achttal motorische taken verdeeld over 3 subschalen: handvaardigheid, mikken/ vangen, evenwicht. Hierin wordt uw kind vergeleken met leeftijdsgenoten. Verder zal, afhankelijk van de hulpvraag, de fijne en/of grove motoriek worden geobserveerd.

Behandeling kinderfysiotherapie bij DCD

Kinderen met de diagnose DCD hebben behandeling nodig indien er actuele hulpvragen zijn bij kind en/of ouders. Het is dus niet zo dat er continu behandeling noodzakelijk is.
Een behandeling van een kind met DCD is altijd maatwerk. Er wordt rekening gehouden met de omgeving waarbinnen het kind de problemen ervaart, bijvoorbeeld gezin, school of sportvereniging. Indien nodig zal met toestemming van de ouder(s) contact worden opgenomen met bijvoorbeeld school.
Er zal met name worden geoefend in de specifieke taak. Taak-specifieke training is een taak-georiënteerde behandeling, waarbij de activiteit die geleerd moet worden ook feitelijk wordt geoefend, al dan niet in een vereenvoudigde situatie.
Tevens zullen er adviezen gegeven worden hoe het kind geholpen kan worden met het verbeteren van motorische activiteiten in het dagelijkse activiteiten (thuis, op school, vrijetijdsbesteding).

Voor welke klachten zoekt u contact?

De onhandigheid wordt vooral duidelijk bij dagelijkse vaardigheden. U kunt contact opnemen indien er problemen zijn bij verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld: schrijven, balvaardigheden, fietsen, gymactiviteiten, problemen bij het sporten, evenwichtsproblemen, touwtjespringen enzovoort.

Oorzaken

De naam DCD zegt niets over de achterliggende oorzaak. Het zegt alleen dát er iets met de motoriek aan de hand is, niet wát er aan de hand is. Motorische onhandigheid wordt in de medische wereld meestal wel beschouwd als een uiting van een in aanleg niet optimaal ontwikkeld zenuwstelsel.

Verwijzing/ vergoeding en tarieven

Kinderfysiotherapie wordt 18 maal vergoed uit de basisverzekering, zonder eigen risico. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan dit uitgebreid worden. Er is geen verwijzing nodig voor een kinderfysiotherapeutische behandeling in de praktijk.

Kinderfysiotherapeuten bij DCD

Klik hier voor onze kinderfysiotherapeuten: kinderfysiotherapie bij DCD.